Voorwaarden

Voorwaarden

Deze website en elke mobiele applicatie (samen deze “Site”) is eigendom van My Royalty Free Music (“Wij”, “Ons” of “My Royalty Free Music ”). Wij bieden u toegang tot deze site en onze online winkel (samen onze “diensten”), met inachtneming van de volgende bepalingen en voorwaarden.

Door te browsen, toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, te registreren voor of het kopen van goederen op deze Site of anderszins gebruik te maken van onze Services, stemt u in met alle volgende voorwaarden en bepalingen, inclusief alle beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen (gezamenlijk deze “Voorwaarden”). Lees daarom deze voorwaarden zorgvuldig door. We behouden ons het recht voor om deze site en deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als u niet bereid bent om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, dient u niet te bladeren, toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, zich te registreren voor of producten te kopen van de Site.

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of deze site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd.

Privacybeleid

Ons privacybeleid, dat ook uw bezoek aan onze site regelt, is te vinden op PRIVACY POLICY. Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij informatie over onze gebruikers verzamelen, gebruiken en delen.

Gebruik van deze site

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze Site. Deze licentietoekenning omvat niet: (a) enig wederverkoop of commercieel gebruik van deze Site of inhoud daarin; (b) het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen of beschrijvingen; (c) het maken van afgeleid gebruik van deze site en de inhoud ervan; of (d) gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens op deze Site. U mag framingtechnieken niet gebruiken, inlijsten of gebruiken om Ons handelsmerk, logo, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief de afbeeldingen op deze Site, de inhoud van een tekst of de lay-out / ontwerp van een pagina of formulier op een pagina) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Verder mag u geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruik te maken van Onze naam, handelsmerk of productnaam. Elke inbreuk op deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke herroeping van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink te maken naar de startpagina van deze site, op voorwaarde dat de link Ons of onze producten of services niet als valse, misleidende, geringschattende of anderszins aanstootgevende zaken weergeeft. Dit beperkte recht kan op elk moment worden ingetrokken. U mag geen van onze logo’s of andere eigendomsafbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Account

Om toegang te krijgen tot sommige functies van deze Site, kan het zijn dat u zich moet registreren en dat wij u een wachtwoord en gebruikersnaam of accountidentificatie kunnen toewijzen, of misschien moeten selecteren. Als u zich registreert, stemt u ermee in ons juiste en volledige registratiegegevens te verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele updates of andere wijzigingen in dergelijke informatie.

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de beveiliging en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u is toegewezen. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende schending van de veiligheid van deze Site. Telkens wanneer u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om de Site te openen en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze Voorwaarden. We zijn niet verplicht om de autorisatie of bron van dergelijke toegang of gebruik van deze Site te onderzoeken. . U ZAL UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ALLE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR IEMAND DIE HET WACHTWOORD EN DE IDENTIFICATIE GEBRUIKT, OORSPRONKELIJK GESELECTEERD DOOR, OF TOEGEPAST MET, OF EEN DERGELIJKE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE SITE DAADWERKELIJK DOOR U IS TOEGESTAAN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING , ALLE MEDEDELINGEN EN OVERDRACHTEN EN ALLE VERPLICHTINGEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT FINANCIËLE VERPLICHTINGEN) GEMAAKT DOOR ZULKE TOEGANG OF GEBRUIK.

Elektronische communicatie

Wanneer u deze Site gebruikt of e-mails naar Ons verzendt, communiceert u elektronisch met Ons. U gaat ermee akkoord elektronische communicatie van Ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op deze Site of via onze andere diensten. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten voor dergelijke communicatie.

Gebruikersinhoud

Deze Site kan functies en functionaliteit bevatten (“Interactieve functies”) waarmee gebruikers inhoud, zoals tekst, muziek, geluid, foto’s, video, grafische afbeeldingen of code op de Sites (“Gebruikersinhoud”) kunnen creëren, plaatsen, verzenden of opslaan. ). Gebruikerscontent kan publiekelijk worden bekeken en kan uw profielinformatie en alle inhoud die u op basis van uw profiel plaatst, omvatten, maar het bevat niet uw accountinformatie of informatie die u verstrekt om een ​​aankoop te doen. U stemt ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruikerscontent en voor uw gebruik van interactieve functies, en dat u alle interactieve functies op eigen risico gebruikt.

Door het gebruik van Interactieve Gebieden, gaat u ermee akkoord om geen van de volgende items te plaatsen, te uploaden, te verzenden, te verspreiden, op te slaan, te maken of anderszins te publiceren of te verzenden via de Sites:

Gebruikersinhoud die onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, bedreigend, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins aanstootgevend is;

Gebruikerscontent die een opdracht vormt, aanmoedigt of verstrekt voor een strafbaar feit, de rechten van een partij schendt of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, nationale, nationale of internationale wet zou overtreden;

Gebruikerscontent die het gebruik van een product weergeeft, beschrijft of aanmoedigt Wij verkopen op een wijze die aanstootgevend, ongepast of schadelijk voor ons of voor een gebruiker of consument zou kunnen zijn;

Gebruikerscontent die inbreuk kan maken op de publiciteits-, privacy- of gegevensbeschermingsrechten van anderen, inclusief foto’s, video’s, afbeeldingen of informatie over een ander persoon waar u de toestemming van die persoon niet hebt verkregen;

Gebruikersinhoud die valse of misleidende verklaringen, claims of afbeeldingen over een persoon, bedrijf, product of dienst maakt;

Gebruikerscontent die inbreuk kan maken op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of eigendomsrechten van een partij;

Gebruikersinhoud die zich voordoet als een andere persoon of entiteit of op een andere manier een verkeerde voorstelling geeft van uw band met een persoon of entiteit; en

Virussen, malware van welke aard dan ook, beschadigde gegevens of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve bestanden of code.

Rechten in gebruikerscontent

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, op deze Site of in een afzonderlijke overeenkomst met Ons, claimen wij geen eigendom of controle over enige Gebruikersinhoud. Door Gebruikerscontent op deze Site te plaatsen of te plaatsen, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar en volledig sublicentieerbaar recht om derivaten te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, aan te passen, te publiceren, te vertalen werkt, distribueert, toont en toont dergelijke Gebruikerscontent op deze Site en op sites van derden en mobiele applicaties en in alle andere media of formaten, of deze nu bekend zijn of hierna ontwikkeld, voor welk doel dan ook en zonder enige compensatie voor u. U verleent gebruikers van deze Site ook het recht op toegang tot uw Gebruikersinhoud in verband met hun gebruik van deze Site.

Door Gebruikerscontent op deze Site te plaatsen, verklaart en garandeert u dat (a) dergelijke Gebruikersinhoud niet-vertrouwelijk is; (b) u bezit en beheerst alle rechten, titels en belangen in en naar de Gebruikerscontent of hebt u anderszins alle benodigde rechten om dergelijke Gebruikersinhoud op deze Site te plaatsen en te gebruiken en om aan ons de rechten te verlenen die u in deze Voorwaarden verleent Voorwaarden; (c) de Gebruikersinhoud correct is en op geen enkele manier misleidend of schadelijk is; en (d) de Gebruikerscontent, en uw gebruik en plaatsing daarvan in verband met deze Site, niet en zal deze Voorwaarden of enige andere van Onze toepasselijke voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels of toepasselijke wetten, regels of voorschriften niet schenden.

Terugkoppeling

Afzonderlijk en afgezien van Gebruikerscontent, hebt u mogelijk de mogelijkheid om vragen, opmerkingen, beoordelingen, ideeën, plannen, ontwerpen, notities, voorstellen, tekeningen, origineel of creatief materiaal en andere informatie over deze Site, Ons en onze producten of services in te dienen. (gezamenlijk “Feedback”). U stemt ermee in dat feedback niet-vertrouwelijk is en onze exclusieve eigendom wordt. We bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en voor deze Feedback en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van de Feedback voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie voor u.

Beperkingen op gebruiksrechten

U stemt ermee in dat u dit niet zult doen (en u gaat ermee akkoord om geen andere persoon of entiteit toe te staan ​​die uw wachtwoord en identificatie gebruikt):

downloaden, wijzigen, reproduceren, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, afgeleide werken maken gebaseerd op, openbaar weergeven, verkopen, verhuren, in licentie geven of op enigerlei wijze commercieel exploiteren van enig deel van deze Site, behalve en voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze Voorwaarden ;

alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die op of op de Site staan ​​verwijderen;

gebruik een robot, spider, site search / retrieval applicatie of ander apparaat om een ​​deel van deze Site op te halen of te indexeren;

het verzamelen van informatie over andere gebruikers (inclusief gebruikersnamen en / of e-mailadressen) voor elk ander doel dan om recensies met andere gebruikers te vragen en / of te delen;

een gedeelte van webpagina’s die deel uitmaken van deze site opnieuw in te delen of in te kaderen;

gebruikersaccounts maken op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen;

het creëren of verzenden naar andere gebruikers van ongevraagde elektronische communicatie, zoals “spam”, of anderszins interfereren met het plezier van andere gebruikers van de Site;

deze inhoud aan te bieden die ten onrechte aangeeft of inhoudt dat dergelijke inhoud door ons wordt gesponsord of goedgekeurd;

verzenden of uploaden naar deze site van elk item dat virussen, wormen, defecten, malware, Trojaans paard, softwarebommen of andere functies bevat of bevat die zijn ontworpen om op enigerlei wijze de prestaties van deze site, enige andere website of enige andere computer te beschadigen of te verminderen of een ander apparaat of systeem, of het plezier van deze Site door een gebruiker;

deze Site gebruiken om de veiligheid te schaden van of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een computer of computernetwerk of een ander apparaat of systeem (met inbegrip van ongeoorloofde pogingen om wachtwoorden of beveiligingscoderingscodes te ontdekken);

deze inhoud aan te bieden die onwettig is, illegale activiteiten faciliteert, bevordert of aanmoedigt; of op een andere manier de Site gebruiken om illegaal materiaal over te brengen of op te slaan, inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen wordt beschouwd;

kopiëren of opslaan van gebruikerscontent aangeboden op deze site anders dan voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik;

enige actie ondernemen die naar eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote hoeveelheid gegevens of verkeersbelasting op deze Site of de IT-infrastructuur die wordt gebruikt om deze te exploiteren op te leggen of op te leggen, en deze site beschikbaar stellen; of

deze Site en / of enige Gebruikersinhoud gebruiken, opzettelijk of onopzettelijk, om toepasselijke lokale, provinciale, federale of internationale wetgeving te overtreden.

We zijn niet verplicht toezicht te houden op enig gebruikersgedrag op deze Site, en wij behouden ons het recht voor en hebben absolute discretie om gebruikersgedrag op deze Site op elk moment en om elke reden zonder voorafgaande kennisgeving te controleren.

Eigendom

Zoals tussen u en ons, deze site, inclusief alle foto’s, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, pictogrammen, audioclips, software, broncode en andere aspecten daarvan (exclusief gebruikerscontent), alle verbeteringen of modificaties daarvan, alle daarop gebaseerde afgeleide werken, en de verzameling, regeling en verzameling van deze Site (samen de “Inhoud van de Site”), inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten in het voorgaande, zijn eigendom van Ons of onze licentiegevers en worden beschermd door toepasselijk auteursrecht wetten.

Het gebruik van onze handelsmerken of servicemerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. U mag onze handelsmerken of dienstmerken in verband met een product of dienst niet gebruiken op een manier die voor verwarring kan zorgen. U mag onze handelsmerken of servicemerken niet gebruiken op een manier die ons in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. U mag geen van onze handelsmerken of servicemerken gebruiken in metatags zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Niets in deze Voorwaarden wordt geacht u of een andere gebruiker enige licentie of recht op of aan een van Onze patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten te verlenen.

Aankopen op deze site

U stemt ermee in dat al uw transacties met of via deze Site, naar onze keuze, van begin tot eind elektronisch kunnen worden uitgevoerd. Als we besluiten om niet-elektronisch te werk te gaan, worden deze transacties nog steeds beheerst door de rest van deze voorwaarden, tenzij u andere voorwaarden doorgeeft die door ons zijn verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het afdrukken of elektronisch maken van een kopie van deze Voorwaarden en alle andere contracten of openbaarmakingen die wij u moeten verstrekken.

Het risico van verlies en eigendomsrecht voor items die u op deze Site hebt gekocht, gaat u over bij levering van de artikelen aan de vervoerder op grond van een verzendingsovereenkomst.

We berekenen omzetbelasting voor goederen die zijn besteld op deze site op basis van het toepasselijke belastingtarief voor de omzetbelasting van de locatie waarnaar de bestelling wordt verzonden.

Wanneer wij naar u verzenden of volgens uw aanwijzingen aan een andere persoon, stemt u ermee in de verzend- en behandelingskosten te betalen die op deze site worden vermeld wanneer uw bestelling wordt geplaatst. We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving toeslagen te verhogen, te verlagen en toe te voegen of te elimineren. U gaat ermee akkoord om alle kosten te controleren voordat u een bestelling plaatst of zich aanmeldt voor een dienst. Eventuele verzend- of administratiekosten kunnen wel of niet de werkelijke kosten weergeven.

Alleen geldige creditcards of andere betaalmethoden die voor ons aanvaardbaar zijn, mogen worden gebruikt. Door uw bestelling in te dienen, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om de aangewezen kaart of methode te gebruiken en machtigt ons om uw bestelling (inclusief belastingen, verzendkosten, afhandeling en alle andere bedragen beschreven op de Sites) aan die kaart of een andere methode in rekening te brengen. Als de kaart (of andere methode) niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of niet anderszins aanvaardbaar is, kan uw bestelling automatisch worden opgeschort of geannuleerd.

Alle opbrengsten worden beheerst door ons Retourbeleid, dat te vinden is op TERUGBETALINGSBELEID.

We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn en fouten op deze site te verwijderen; Wij garanderen echter niet dat producten, diensten, beschrijvingen, foto’s, prijzen of andere informatie juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. In het geval van een fout, op deze Site, in een orderbevestiging, bij het verwerken van een bestelling, het leveren van een product of dienst of anderszins, behouden wij ons het recht voor om een ​​dergelijke fout te corrigeren en uw bestelling dienovereenkomstig te herzien indien nodig (inclusief het in rekening brengen van de juiste prijs) of om de bestelling te annuleren en het eventueel in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. Uw enige remedie in het geval van een dergelijke fout is om uw bestelling te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.

Alle items zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om kwantiteitslimieten op te leggen voor elke bestelling, om een ​​bestelling geheel of gedeeltelijk af te wijzen en om producten of services zonder kennisgeving te staken, zelfs als u uw bestelling al hebt geplaatst. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren voor producten en / of diensten waarvan de verkoop of het gebruik van dergelijk product en / of die service in uw staat of rechtsgebied beperkt of verboden is.

Links

Deze site kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de werking van of inhoud die zich op of via een dergelijke site bevindt.

Beëindiging

U kunt de Voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door uw account te sluiten, uw gebruik van deze Site te beëindigen en Ons een kennisgeving van beëindiging te geven. Wij behouden ons het recht voor, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, om uw recht op gebruik van deze Site of enig deel van deze Site te beëindigen en om uw toekomstige toegang tot en gebruik van deze Site of enig deel van deze Site te blokkeren of te voorkomen.

schadeloosstelling

Voor zover als toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in Ons en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en onze respectieve functionarissen, directeuren, agenten, partners, leden, werknemers, onafhankelijke contractanten, dienstverleners en consultants te verdedigen, schadeloos te stellen en te houden (“Onze Verbonden partijen “), van en tegen claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (gezamenlijk” Claims “) die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw toegang tot en gebruik of misbruik van deze Site; (b) Gebruikerscontent die u op of via deze Site plaatst, uploadt, gebruikt, verspreidt, opslaat of anderszins verzendt; (c) eventuele Feedback die u verstrekt; (d) uw overtreding van deze Voorwaarden; en (e) uw schending van de rechten van een ander. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van claims van derden, samen met ons samen te werken bij de verdediging van dergelijke claims en alle kosten, kosten en uitgaven te betalen die samenhangen met het verdedigen van dergelijke claims (inclusief maar niet beperkt tot advocatenkosten). U gaat er verder mee akkoord dat wij het recht hebben om controle uit te oefenen op de verdediging of schikking van claims van derden.

Disclaimers

Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld, worden deze Site, inclusief alle Site-inhoud, en diensten die op of in verband met deze Site worden aangeboden, geleverd op een “AS IS” en “MET ALLE FOUTEN” basis zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. WIJ WIJZEN ALLE ANDERE VERKLARINGEN, GARANTIES, VOORWAARDEN EN PLICHTEN UIT, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN: (A) VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, RESULTATEN, TITEL EN NIET -INBREUK; EN (B) GECREËERD DOOR HANDELSGEBRUIK, CURSUS VAN HANDEL, OF UITVOERING VAN PRESTATIES. We verklaren niet dat deze site correct, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. We verklaren niet dat deze site of onze servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Exclusiviteit van remedie; Beperking van aansprakelijkheid

Uw enige en exclusieve rechtsmiddel en onze enige en exclusieve aansprakelijkheid voor enige inbreuk op de garantie is uw recht om het product te retourneren of een terugbetaling voor de service te ontvangen onder ons van toepassing zijnde retour- en uitwisselingsbeleid. IN GEEN GEVAL ZAL DE WE OF ONZE GERELATEERDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN ZAKEN, ZELFS ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, NOCH ONS EN ONS AANVERWANTE AANSPRAKELIJKHEID VAN VERWANTE PARTIJEN, HETZIJ ONDER CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID, ACTIEF, PASSIEF OF IMPUTER), OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIENDE UIT OF BETREKKING HEEFT OP DEZE VOORWAARDEN OF DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DEZE WORDEN GEKOCHT SITE BOVEN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF DE DIENST. DE BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF ZULLEN GEEN ENKELE OF ONZE VERWANTE PARTIJEN BRUTO NALATIGHEID, FRAUD, OPZETTELIJK, ZEKER, KWAAD, OF RAKELOOS WANGEDRAG BEPERKEN OF UITSLUITEN.

remedies

U stemt ermee in dat ons rechtsmiddel voor enige daadwerkelijke of dreigende schending van deze Voorwaarden ontoereikend is en dat wij recht hebben op een specifieke prestatie of voorlopige voorziening, of beide, naast enige schadevergoeding die wij wettelijk kunnen recupereren, samen met redelijke kosten van elke vorm van geschillenbeslechting, inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria.

Geen enkel recht of rechtsmiddel van ons is exclusief enige andere, in rechte of in billijkheid, inclusief zonder beperking schadevergoeding, advocatenhonoraria en onkosten.

Aanpassingen van de site

Wij behouden ons het recht voor deze Site of enige functies of delen daarvan, tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Scheidbaarheid

Indien een van deze bepalingen als ongeldig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde geacht meerdere te zijn en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige overblijvende bepaling.

Geen begunstigden van derde partijen

Deze voorwaarden zijn uitsluitend ten behoeve van, en zullen alleen door de partijen kunnen worden afgedwongen. Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om enig recht of voordeel aan een derde partij te verlenen of om enige verplichting of aansprakelijkheid van een partij aan een dergelijke derde te creëren.

Diversen

Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie gecreëerd als gevolg van deze Voorwaarden en u hebt geen enkele vorm van bevoegdheid om Ons te binden in welk opzicht dan ook. We kunnen u mededelingen doen, waaronder die met betrekking tot wijzigingen in deze Voorwaarden, per e-mail, per post of post op deze Site. Deze voorwaarden, die geacht worden te zijn aanvaard door u bij uw gebruik van de site, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van deze site. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van de handhaving van dergelijk recht of bepaling. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal deze bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat noodzakelijk is, zodat deze Voorwaarden anders volledig van kracht en uitvoerbaar en afdwingbaar blijven. Deze voorwaarden kunnen door u niet worden overgedragen, overgedragen of in sublicentie worden uitgegeven, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Voorwaarden omvatten en omvatten door verwijzing Ons Privacybeleid, dat te vinden is op PRIVACYBELEID, en alle kennisgevingen met betrekking tot de Site.

Vragen

Vragen met betrekking tot deze voorwaarden, ons privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze ondersteuningsmedewerkers door een e-mail te sturen naar: contact@MyRoyaltyFreeMusic.com.

DutchEnglishGermanSpain